اقتصاد کشور به سیاست خارجی وصل است – تابناک

شرکت دانمارک در عملیات چند سال اخیر در افغانستان، عراق و سوریه (در سال 2016)، نمونه ای از همسویی دانمارک با آمریکا است. اولین برخورد جدی روسیه و غرب در این کشور در جریان انقلاب نارنجی و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 رخ داد. خبرگزاری فارس: «باراک اوباما» رئیسجمهور سابق آمریکا روز چهارشنبه اذعان کرد «جو بایدن» پیروز انتخابات ریاست جمهوری امسال این کشور بر اساس برآورد رسانهها، سیاستهای او را ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «پکا هاویستو» وزیر خارجه فنلاند صبح امروز (دوشنبه) پس از ورود به تهران در محل وزارت خارجه مورد استقبال «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه قرار گرفت. نخستین برنامه پنج ساله کشور (72- 1368) آغاز حرکت در این زمینه بود و سال 1376 در چارچوب برنامه دوم توسعه (78- 1374) ظرفیت تولید سیمان کشور دو برابر شد و به بیش از 15 میلیون تن رسید .

در دهه نود میلادی چهار عملیات نظامی بشردوستانه در سومالی، هائیتی، بوسنی و کوزوو انجام شد که رهبری دو عملیات را دو کشور عضو ناتو بر عهده داشتند، استرالیا، رهبری عملیات در تیمور شرقی و بریتانیا رهبر عملیات در سیرالئون بودند که بهغیر از مورد کوزوو تمامی عملیاتها با مجوز سازمان ملل انجام شدند، همچنین در این میان میتوان به حضور برخی کشورهای عضو ناتو به رهبری ایالاتمتحده آمریکا در جنگ اول خلیجفارس در سال 1991 اشاره کرد.

کاملا درست است. کلا ورود به بازار سرمایه دو روش دارد که یکی مستقیم و دیگری غیر مستقیم است. در چهارچوب نظری نئورئالیست، دولتها به دودسته مساعی داخلی و مساعی خارجی تقسیم میشوند: الف) مساعی داخلی، در راستای افزایش تواناییهای اقتصادی ،نظامی و توسعه استراتژی هوشمندانه است. اگرچه ترامپ شامل ترکیبی از دیدگاههای مختلف در حوزه سیاست خارجی است، اما عملکرد او تا به امروز نشان داده است که وی در حوزه سیاست خارجی تحت تأثیر جریان ناسیونالیسم محافظهکارانه است.

لذا میتوان گفت ترامپ هر رویکردی در سیاست خارجی اتخاذ نماید و با هر استراتژی نداشتهای وارد عرصه بینالمللی شود بیشتر از هر مسئله دیگری اقتصادی منافع آمریکا را مدنظر قرار خواهد داد. وی از افزایش بودجه نظامی حمایت میکند و در پی افزایش قدرت نظامی آمریکا است، اما بودجه کمکهای خارجی را به شکل قابلتوجهی کاهش داده است.

ترامپ، همواره بر مجموعهای از ایدههای غیرمتعارف خود ﺗﺄکید کرده دارد که میتواند نقش آمریکا را در جهان کاهش دهد. دولت در سایه تشکیل دادن، ابزارهایی لازم دارد که فکر میکنم زود است بخواهیم بگوییم آقای روحانی میتواند این کار را انجام دهد یا خیر. شما اشاره کردید اینکه رفتار توده وار در بازار سرمایه ایجاد شود خطرناک است و لازم به بحث خروج و دل نگرانیهای سهام داران است، از آن طرف می گویند این اتفاق در ورود هم خطرناک است، وقتی یک عدهای آماتور در کمیت بالا وارد بازار می شوند این می تواند برای بازار سهام خطرآفرین باشد و آنجا وزارت اقتصاد از سازمان بورس تقدیر می کرد.

امنیت دستهجمعی را بهطور خلاصه اینگونه میتوان تعریف کرد؛ مجموعهای از سازوکارهای مؤثر با ضمانت اجرایی نظامی بهعنوان عامل بازدارنده که از طرف اعضای جامعه جهانی جهت جلوگیری و مقابله با هرگونه تجاوز و بیثباتی امنیت در سطح بینالمللی، طراحی گردیده است. اگرچه لازم به ذکر است با توجه به جایگاه قدرتهای بزرگ در تضمین و تأمین امنیت بینالمللی هر اتحاد و ائتلافی در صورت رعایت خصوصیات و مختصات فوقالذکر و اجماع جهانی از طریق سازمانهای مربوطه اگر در جهت ثبات امنیت در نظام بینالملل تلاش نماید میتواند در راستای امنیت دستهجمعی محسوب گردد.

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران میتواند مشابه سیاست دولت باراک اوباما باشد. اگرچه این دیدگاه نیز خارج از مکاتب شاخص سیاست خارجی ایالاتمتحده نیست. الگوی امنیت دستهجمعی دارای خصوصیات و مختصاتی است که شاید دلایل چنین نقدهایی را بر این الگو بتوان در این خصوصیات یافت، ویژگیهایی که ریشه در تفکرات آرمانگرایی دارد که شامل هفت مورد زیر است: اول) بهکارگیری زور و نیروی نظامی علیه دیگران بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی ممنوع و نامشروع است.

بیطرفی کشورها در نظام امنیت دستهجمعی بیمعنی است، چون همه کشورها در قبال مقابله با تجاوز مسئول و مکلفاند. هم چنین، حمله آمریکا به افغانستان شرایطی به وجود آورد که آمریکا به حضور نظامی خود عینیت داده و آمریکا برای تسلط بر آسیای مرکزی که تا قبل از 11 سپتامبر از طریق پایگاه های هوایی خود در آن جا حضور داشت، اکنون از طریق زمینی به این کشورها راه دارد.

وجود یک اقتدار جهانی که از بهکارگیری زور به وسیله کشورها علیه یکدیگر جلوگیری میکند. در کنار این موارد دولت بایدن در یک سال اخیر با انعقاد توافقاتی مانند پیمان «آکواس» و فروش زیردریایی هستهای به استرالیا درصدد اجماع جهانی علیه چین در منطقه شرق آسیا است. او همواره این سؤال را مطرح میکند که آمریکا با میلیاردها هزینه در عراق چه منفعتی بدست آورده؟

رئیس جمهور آمریکا افزود: تا زمانی که من رئیس جمهور باشم، اجازه نخواهم داد که کسی بخواهد صنایع انرژی ما را از میدان تجارت به در کند. ما در اروپا به سازوکار اینستکس امید داشتیم و در آن مشارکت کردیم. معتقد هستم حباب داشتیم اما حباب بنگاهی و رشته ای؛ یعنی در برخی از بنگاه ها قیمت واقعا قابل قبول نبود، در برخی از رشته فعالیت ها قابل قبول نبود و من بارها این را اعلام کردم.

50- در سال 84 با وجود 6 میلیون خودرو در كشور، 27هزار و 800 نفر تلفات جاده ای داشتیم در حالیكه با مدیریت دولتهای نهم و دهم در سال 91 با وجود بیش از 17 میلیون خودرو، این تلفات به كمتر از 19 هزار نفر رسیده است. اینها تصمیماتی است که دیگر به روحانی و اینکه هرکس در گذشته چه کرده، مربوط نمیشود.

استاندار آذربایجانغربی با اشاره به لزوم وحدت و همدلی مسئولان استان برای پیشرفت آذربایجانغربی گفت: امروز برای اینکه به نقطهای قابل قبول در پیشرفت برسیم باید تمامی مسئولان استانی و رسانهها با حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف افکنی دست به دست یکدیگر داده و برای استان کار کنیم.

کاستن از ظرفیت انسانی و سرمایه گذاری در سیستم عامل فن آوری و تمایل استفاده از فن آوری بجای نیروی انسانی، باعث می شود که آمریکا هزینه های جنگ را بر دوش عوامل فن آوری بنهد. از اینرو سیاست خارجی ای را می توان موفق ارزیابی کرد که حداقل از کنش مندی و کنش گری برخوردار باشد. با توجه به این که سیاست خارجی شامل سه مرحله اساسی تدوین،اجرا و ارزیابی است،مقام رهبری در هر سه مرحله نقش بسیار مهّمی را ایفا میکند.

تحولات در جوامع و کشورهای اسلامی همواره مورد توجه ویژه دولت ها در ایالات متحده قرار داشته است. تخمین زده میشود که حدود 70 درصد از روسپیهای که در تل آویو کار میکنند از کشورهای اتحادیه جماهیر شوروری سابق به این منطقه قاچاق شده باشند. از این رو شگفت اور نیست که منزلت ملی کشورهای بالاتر است که از قدرت بیشتری بهره مند باشند.

از این رو دولتها باید بهصورت حقوقی الزامآور برای فراهم آوردن منابع لازم برای مجازات علیه یک متجاوز متعهد شوند. ازآنجاییکه ترامپ ترکیبی از دیدگاههای متعارض است و هیچ منبع سیاسی ثابت و مشخصی برای تعیین خط مشی او وجود ندارد لذا بارزترین عنصر دکترین ترامپ ابهام استراتژیک است.

تعیین متجاوز میسر نگردد، نظام از کار بازمانده. ب- نظام امنیت دستهجمعی نیازمند یک ساختار حقوقی و تشکیلاتی است مشتمل بر تحریم متجاوز، تعهد دولتها دایر بر همکاری برای سرکوب متجاوز و اعطای صلاحیت به یک سازمان بینالمللی است که معین کند علیه کدام کشور مجازاتهای اقتصادی یا نظامی بکار گرفته شود.

آنها باید قادر باشند وقتیکه ضرورت یابد تجاوز را تعریف و متجاوز را شناسایی نمایند. بدون شک هردوی آنها شامل عملیات دستهجمعی و جلوگیری از تجاوز میشوند. زیرا در منشور سازمان ملل متحد دفاع جمعی بهعنوان مکمل امنیت دستهجمعی بهعنوان یک استثنا مجاز شمردهشده است. از سوی دیگر تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس این مفهوم به توسعه ابعاد تئوریک و کاربردی این نظریه غنا بخشید.

او همچنین جهت کسب منافع معتقد به اقدامهای یکجانبه از سوی آمریکا است. علاوه بر وزارت دفاع آمریکا در سال 1947 یک نهاد در سطح کابینه به نام «شورای امنیت ملی» برای کمک به رئیسجمهور جهت مدیریت و هماهنگی سیاست خارجی تشکیل شد. همواره بحث اصلی بر سر این نکته است که سیاست خارجی آمریکا بر اساس چه اصولی هدایت میشود؟