مدل سازی و پیش بینی کردند

بهعنوان عامل تعیینکننده و حرکتدهنده عمده، طی سالهای اخیر نقدینگی یا حجم پول مداوم با نرخ رشد حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، همزمان بهصورت ناگهانی و گسترده تحریم و شرایط بینالمللی خصمانه نیز تشدید شده و درآمد نفت که عامل اصلی حیات اقتصاد و ابزار عمده بخش سیاسی برای اعمال حاکمیت بوده، به شدت تنزل یافته است.

همه این اما و اگرها نشان از این دارد که همین امروز باید فکری به حال گردشگری کرد. مشاور کیفیت خدمات تأسیسات گردشگری، یکی از پاشنه آشیلهای صنعت گردشگری ایران را عدم انسجام لازم بین بنگاههای اقتصادی و مراکز ارائه خدمات گردشگری دانست و اذعان کرد: این موضوع منجر به این میشود که گردشگر با یک سبد محصول ناقصی مواجه باشد که نه تنها برای وی خلق تجربه و ارزش نمیکند بلکه در نهایت با دلگیری و ناراحتی از نوع و نحوه ارائه خدمات از کشور خارج شود.

یعنی سازوکار تسویه مالی بین دولت و پالایشگاههای گازی بدین صورت است که دولت گاز غنی(انفال) را به پالایشگاه گازی میفروشد، ولی تسویه مالی به صورت نقدی صورت نمیگیرد، بلکه دولت مابهازای ارزش گاز غنی، متان و میعانات گازی از این واحدها دریافت میکند. افزایش سرعت پول تورمزا نیست؛ بلکه بر عکس است. در این صورت مردم متوجه میشوند که میزان پول در دسترس آنان بیش از آن چیزی است که درآمد آنان ایجاب میکند.

سپس برای اینکه متوجه شوید همانطور که میتوان نور سفید را تجزیه نمود، با یک عدسی همگرا میتوان طیفهای نور سفید را دوباره در یکجا (صفحه تصویر) جمع کرد و تصویر باریکه نور سفید تابیده شده به منشور را ایجاد نمود.

در این شرایط مردم به این نتیجه میرسند که با توجه به این تغییرات میزان نقدینگی متورم در دست آنان بیش از آن نسبتی است که با واقعیتهای اقتصادی (یعنی آن تصوری که از درآمد دائمی و نرخ تورم انتظاری و سایر شرایط حاصل شده) همخوان باشد. امنیت کامل، جغرافیای بکر، تاریخ گران و بسیاری عوامل دیگر مهیا است تا ایران به جایگاه حقیقی خود دست یابد. ممکن است بهدلیلی قیمت یک کالا نسبت به کالای دیگر افزایش یابد مثلا قیمت طلا در بازار بینالمللی افزایش یابد.

ثالثاً، اگرچه افزایش ارزش پول بر رقابت­پذیری بخش­های غیر انرژی صدمه می­زند، افزایش ارزش پول داخلی که در نتیجه درآمد بالای نفتی حاصل شده است، ممکن است باعث تحریک سرمایه­گذاری از طریق کاهش قیمت کالاهای واسطه­ای و سرمایهای و در نتیجه تحریک تولید شود. ممکن است تولید مسکن کاهش یابد و عرضه کاهش یافته قیمت مسکن افزایش یابد این نیز تورمزا نیست، فقط قیمت نسبی یک دارایی به داراییهای دیگر تغییر کرده.

تا مادام که شرایط مزبور تغییر نکند این نسبت کم و بیش ثابت میماند. البته روند صعودی صادرات نفت ایران چند ماه قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم آغاز شده است که این موضوع به دلیل تغییر رویکرد نظام در گسترش تعاملات استراتژیک با کشورهای همسو از جمله چین و انعقاد تفاهم همکاری ۲۵ ساله در فروردین ماه ۱۴۰۰ رخ داده است، رویکردی که با روی کارآمدن دولت سیزدهم به طور جدیتری در دستور کار دولت قرار گرفته است.

درباره بحث افزودن LPG به سبد سوخت کشور آنچه مشخص بوده این است که از سال ۹۷ تاکنون سالانه حداقل ۳ میلیون تن LPG تولیدی از مجتمع پارس جنوبی به دلیل محدودیت صادراتی در خطوط لوله هدر میرود، درحالی که میتوان با استفاده از آن در خودروها و صادرات بنزین و گازوئیل آزاد شده، این بخش از درآمدهای دولت را احیا کرد؛ اما بحث این گزارش به موضوع اتوگاز اختصاص ندارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نامتقارن شوک درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در دوره 1348-1397 می باشد، که جهت بررسی روابط میان شوک نفتی همیلتون و مورک بر متغیرهای کلان اقتصادی از مدل خودرگرسیون برداری استفاده شده است. به همین دلیل است که مدل های اقتصادی مورد بحث، اصطلاحا مدل های ایستا (یعنی مدل هایی که در آنها عوامل بکار رفته برای دوره محاسباتی ثابت فرض میگردد) نامیده می شوند.

در چنین شرایطی ایران با توجه به روابط حسنه با هند و امکان ارتباطگیری نسبتا خوب با پاکستان و افغانستانی که اکنون به دلیل حضور طالبان، تاثیرپذیری جدی از اسلامآباد دارد، پروژههای گازی مشخصی را برای تامین دستکم بخشی از انرژی موردنیاز این کشورها تعریف کرد. در چند سال اخیر و خصوصا سالجاری عدهای به اظهارنظرهایی میپردازند مانند موارد ردیف شده در بالا که برای آن بررسی خاصی انجام ندادهاند و مبنایی بهدست نمیدهند و شاید این اظهارنظرها به کاهش سردرگمی در مورد شرایط اقتصادی کمکی نکند.

دورهی مورد بررسی تحقیق سالهای 2003-1992 میباشد. بدین منظور گروهی از کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط (شامل ایران) مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج این تحقیق حکایت از آن دارند که شاخص حکمرانی(شاخص حاکمیتی) که کیفیت نهادهای عمومی یک کشور وتوانمندی دولت در انجام وظایف محوله را نشان می دهدبر میزان انتشار گازهای CO2 که معرف وضعیت محیط زیست هستند موثرند و رابطه معنی داری رانشان می دهند. همچنین درارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه یک رابطه معنی دار و مثبت مشاهده می شود که می توان آن را به این شکل تفسیر نمود که که میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در اکثر کشورهای مورد بررسی به ازای هر واحد درآمد سرانه تولید شده، افزایش چشمگیری داشته است .درنهایت نتیجه می گیریم جوامعی که از سطح توسعه یافتگی اجتماعی بیشتری برخوردارند و دولت های پاسخگوتری نسبت به سایر جوامع دارند دغدغه بیشتری نسبت به مخاطرات زیست محیطی احساس می کنند و انتشار آلودگی در این جوامع کمتر دیده می شود.کشورهای درحال توسعه می بایست با شناخت و مطالعه کامل وضعیت خود درصدد برطرف نمودن ضعف قوانین و مقرارات زیست محیطی تلاش کرده وبا وضع قوانین و مقررات بر آلایندگی بنگاه ها و اعمال دقیق آن روند انتشار آلودگی را مدیریت نمایند.همچنین از طریق بهبود بخش تحقیق و توسعه، زمینه های جایگزینی تکنولوژی های پاک و سازگار با محیط زیست رابا تکنولوژی های مخرب و آلاینده با کمترین هزینه فراهم نمایند، و جریان سرمایه گذاری را به گونه ای مدیریت کنند که افزایش کارایی زیست محیطی آن را در پی داشته باشد.کشورها باید در نقشه راه خود برای بهبود شرایط زیست محیطی خویش، تعمیق دموکراسی وگسترش آزا دی های شهروندی و مدنی را به عنوان یکی از پایه های نهادی و ساختاری جامعه مد نظر داشته باشند.

بخش خشکی این منطقه واقع در میانه راه ارتباطی دو شهرستان دیلم و گناوه از استان بوشهر می باشد. این میدان که تا پیش از کشف پارسجنوبی، بزرگترین مخزن گاز ایران بود، در ۱۲۰کیلومتری بوشهر واقع شده و حدود ۶۷/ ۱تریلیون مترمکعب گاز درجا دارد و حجم قابلبرداشت آن بهطور محافظهکارانه حدود ۳۳/ ۱تریلیون مترمکعب برآورد میشود. در واقع حاکمیت از یک طرف نقش توسعه گر و از طرف دیگر نقش حمایت گر، محافظ و مسئول محیط زیست طبیعی را می تواند ایفا نماید.سایر متغیرها از جمله تکنولوژی-هزینه های آموزش و پرورش و میزان استفاده از خط تلفن در ارتباط با انتشار گاز دی اکسید کربن دارای اثر معنی دار و منفی هستند و تمامی علائم آنها طبق تئوری تایید می شود.