[نگاه اجمالی ] همه چیز درباره مجلس شورای اسلامی

  • پنجعلی: در جام جهانی از گروهمان صعود می کنیم
  • مجیدی:یزدانی میارزد به کل دفاعهایت آقای اسکوچیچ
  • پیشنهاد اخذ رأی مخفی
  • کارگاه آموزشی بهداشت دوران بلوغ دختران در قرچک
  • شورای عالی انقلاب فرهنگی

یکی از کارهای خوب همین بوده که وزرای محترم آمدهاند در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشان را برای شما توضیح دادهاند؛ یکی از کارهای خوبی که در این یک ماه و اندی انجام گرفته این است. وی درباره چهارمین اهرم نیز گفت: «در نهایت یک تهدید نظامی معتبر باید روی میز باشد. وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم راه سختی برای عبور از چالشها و تنگناهای موجود دستگاههای تعلیم و تربیت در پیش دارد و در کنار زخمهای کهنه دستگاه تعلیم و تربیت؛ امسال به علت شرایط ویژه حاکم بر کشور به علت خیز کرونا و زمزمههایی که برای بازگشایی مدارس به گوش می رسد، از لحظه ابتدایی تصدیاش بر این کرسی، مسئولیت خطیری بر عهده دارد و باید بلافاصله برای آغاز سال تحصیلی – چه حضوری و چه غیرحضوری- تمهید مقدمات کرده و آماده شود.

بله؛ مردم از شما و از دولت یا قوّهی قضائیّه توقّع دارند که حق را بیان کنید و حق را دنبال بکنید، امّا توقّع ندارند که با هم مجادله کنید و گریبان یکدیگر را بگیرید؛ این را مردم هیچ دوست نمیدارند و تشنّج در رئوس دستگاهها بخصوص، مردم را اذیّت میکند، ناراحت میکند، روی افکار عمومی تأثیر منفی میگذارد. توجّه بشود به ظرفیّتهای قوّهی مجریه و قوّهی قضائیّه و ظرفیّتهای کشور و واقعیّتهای موجود، با توجّه به اینها مصوّبه تولید کنید و این به نظر من میتواند یک تعامل خوبی از دو طرف به وجود بیاورد.

من البتّه نقش نظارتی مجلس را خیلی مهم میدانم؛ یعنی واقعاً نقش نظارتی مجلس یک نقش اساسی و حیاتی است و هیچ نبایستی به این نقش نظارتی بیتوجّهی بشود، لکن معتقدم که این نقش را با متانت ایفا بکنید؛ خردمندانه و با متانت و بدون حاشیه ایفا بشود. فقط سعی بشود کسی از قلم نیفتد؛ فقط همین. ولی در این دوره که وضع هم حساستر است تا به حال که 26 روز از انتخابات می گذرد، شما از 196 حوزه فقط 45 حوزه را تأیید کردید. دوّم اینکه امروز شما ملاحظه میکنید میبینید دشمن غدّار،(۴) این جبههی دشمن -فقط آمریکا نیست؛ آمریکا خبیثترین و قبیحترینشان است، وَالّا فقط آمریکا نیست؛ دشمن یک جبهه است- همهِی نیرویش را متمرکز کرده برای اینکه جمهوری اسلامی را بلکه به عقبنشینی وادار کند. حقوق و آزادیهای گروهی، حقوقی است که بهواسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروهها تعلق میگیرد و شامل سه دسته است: آزادی اندیشه و بیان عقایدی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انعکاس آنها در آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید مشاهده میشود؛ آزادی اجتماعات، که به گردهماییها و فعالیتهای اعتراضی و تظاهرات مربوط میشود به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ و آزادی تشکلها و احزاب، که براساس آن، تشکیل انجمن و حزب و اصناف برای گروههای مختلف و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.

بنابراین رئیس دفتر وزیر باید کسی باشد که با مبانی برخوردهای دیپلماتیک آشنا باشد. قانون مشخص است ولی برای اجرای قانون باید آییننامهای تبیین شود. در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع، مردان و زنان را شامل میشود. به این ترتیب اولین قانون انتخابات خبرگان شامل تعیین تعداد و شرایط انتخاب شوندگان و در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، در ۱۰ مهر ۱۳۵۹ توسط شورای نگهبان تدوین و تنظیم گردید و به تصویب امام خمینی رهبر وقت ایران رسید. مطابق اصل (91) قانون اساسی فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری انتخاب و منصوب می شوند.

شورای نگهبان وقتی می تواند اشکالی در این زمینه وارد کند که قوه قضائیه در بررسی خود به ایرادی رسیده باشد؛ در غیر این صورت، این گونه مطالب شورا وجاهت قانونی و شرعی ندارد و با چنین اظهارات بی اساس، باعث ایذاء و توهین به دیگران می گردد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح بعدی، طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است که چند سال قبل به شورای نگهبان ارسال شده بود و با اشکالاتی مواجه شد و در نهایت در این مجلس دوباره بررسی شد که هنوز با اشکالاتی مواجه است. محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که متولی بررسی اصلاح قانون انتخابات است، در گفتوگویی همنظر با وزارت کشور، باز پسگیری لایحه دولت پیشین را بهتر دانسته است و خواسته دولت جدید آن را اصلاح کند. در این شرایطِ حسّاسِ سالِ آخریِ دولت که سال اوّل شروع کار شما و فعالیّت شما است، بایستی هر دو -هم دولت، هم مجلس- سعی کنند فضا را به نحوی مدیریّت کنند که به کار لطمه نخورد. ؛ چون شما سر و کار دارید با دولتمردان. چون مردم به اندازه کافی در این دو سه ساله اخیر تحت فشار هستند و ما باید در بیان جملات مان واقع بینانه مسائل را در نظر بگیریم و در بیان بحثهای مان عموم مردم را در نظر بگیریم.

بلکه در واقع گزارشی از صحن شورا داده اند. شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد. این نامه در شرایطی خطاب به رهبر شوروی سابق نگاشته شده بود که تحلیلگران سیاسی نظارهگر تجدید نظر طلبی و آغاز تحولات دنیای کمونیسم بودند. مجلس خبرگان رهبری(تأسیس: ۱۳۶۲ش) از نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه اصلی آن انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر عملکرد او است.

در دوران مسوولیت او روابط ایران و شوروی قدری به سردی گرایید خصوصا این که در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در اسلام آباد به تندی به مسکو تاخته بود. ـ آقای علیاصغر عنابستانی (سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد) به اتفاق (36) نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم رسیدگی به اخراج تعداد زیادی از نیروهای سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور به بهانه حذف دفترچههای درمانی. ـ خانم فاطمه محمدبیگی (قزوین، آبیک و البرز) به اتفاق (27) نفر از نمایندگان به وزیر کشور درخصوص ضرورت تسریع در تأمین اعتبار ایمنسازی و اصلاح جادههای ارتباطی روستاهای منطقه الموت که دچار پدیده رانش شدهاند. ـ خانم فاطمه محمدبیگی (قزوین، آبیک و البرز) به اتفاق (57) نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم پاسخگویی درخصوص نقص عملکرد وزارت بهداشت در اجرای سیاستهای کلی جمعیت و موضعگیری برخلاف این سیاستها در عزل و نصب مشاوران.

ـ خانم فاطمه محمدبیگی (قزوین، آبیک و البرز) به اتفاق (23) نفر از نمایندگان به وزیر نیرو درخصوص علت عدم تأمین اعتبار طرحهای عمرانی احداث سد و تأمین آب شرب در استان قزوین.

این ۳۰ نفر هر کدامشان بهتنهایی عزیزانی دارند، عزیز کسانی هستند؛ پدر دارند، مادر دارند، همسر دارند، فرزند دارند، برادر دارند، دوستانی دارند، اینها عزادار میشوند. از طرفی بث کسی است که هنوز برای از دست دادن خانه و پدر و مادرش در شوک است، اما ذهنیت و نبوغش به کمکش می آید. آیا این می شود سفر مکرر اعضای خانواده به آمریکا؟ این را هم نگویند که حالا مثلاً به فلان خانواده از دو طریق یا سه طریق فرض کنید که یک چیزی رسید؛ خب برسد؛ بهتر. این انتخابات به صورت استانی برگزار میشود و هر فرد نماینده یک استان است. همچنین چرا در رابطه با انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان اقدام جدی صورت نمیگیرد؟ ـ آقای ابراهیم متینیان (رامهرمز و رامشیر) به وزیر نفت درخصوص اینکه چرا شرکت ملی نفت هیچ اقدامی جهت ساخت بیمارستان یا درمانگاه تخصصی در شهرستانهای رامهرمز و رامشیر با وجود قرار گرفتن میدان نفتی مارون در این منطقه انجام نداده است؟