وزرای دولت روحانی چند سال سن دارند؟

درصورتیکه طبق بند برجامی ایران میتوانست تاسیسات خود را نهایتا تعطیل کند، بدون آنکه دست به نابودی اورانیوم 60 درصد غنیسازیشده خود بزند. تقریبا 90 درصد از کشور اشغال جنگل مرطوب. بنده مخالف عمل واکسیناسیون نیستم، اما وقتی رهبری نهی کردند تهیه واکسن خارجی از دو سه کشور رو ولی باز از خاک سایر کشور ها داره تهیه و وارد ایران میشه!

اما سیاست خارجی ایران وارد مراحل بعدی یعنی تولید ثروت و قدرت نشده است و بدین صورت سیاست خارجی صرفاً در حوزه های امنیتی عمل کرده و به حوزه های اقتصادی، تجاری، صادرات گسترده، ورود در بازارهای فن آوری و بازارهای سرمایه وارد نشده است.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «هماکنون ۱۲۴ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان وجود دارد که حکم اعدام ایشان قطعی شده است. با این حال در داخل ایران شبکه حقوقبشر با همان قوت نیمه دوم دهه هفتاد و حتی بیشتر، به ساخت اخبار جعلی و مستندات دروغین نقض حقوقبشر مشغول است.

ماجرای «گوهر عشقی» که در هفته اخیر مورد توجه قرار گرفت و با روشنگری رسانه ملی ابعاد حقیقی آن آشکار شد؛ تازهترین سوژه پروژه حقوقبشر در ایران است اگرچه آخرین نمونه آن نخواهد بود.

قطعنامهای که ۲۶ آذر ۱۴۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به بهانه نقض حقوقبشر علیه ایران تصویب شد خروجی یکی از همین پروندههاست و «قانون جامع تحریمها، مسئولیتپذیری و محرومیت»(CISSADA) به عنوان اصلیترین و پایهایترین قانون تحریمی ایران که ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۰ در سنای آمریکا به تصویب رسید نتیجه دیگری از این پروندهسازیهاست. سازمان حقوق بشر ایران؛ ۷ بهمن ۱۳۹۹: طی ۵ هفته گذشته روند اعدام شهروندان بلوچ شدت گرفته و طبق آمار ثبت شده، دستکم ۱۹ بلوچ در زندان مرکزی مشهد و زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

طبق آمار ثبت شده توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، طی این مدت (از روز ۲۹ آذر ۱۳۹۹ تا امروز) دستکم ۱۹ شهروند بلوچ در شهرهای مشهد و زاهدان اعدام شدهاند که دستکم چهار نفر ایشان با اتهامات سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده بودند. شما اینگونه فکر نکنید که در دنیا همه آدم هایی هستند که گوش به فرمان هستند، بعضی ها پیش بینی می کنند در اقتصاد پر ظرفیت ایران آغاز تا انتهای یک طرح سرمایه گذاری یکساله صورت نمی گیرد که بگوییم تحریم ترامپ است و دوره 3-4 ساله دارد و در این دوره ترامپ می رود یا سیاست ها عوض می شود، آن آمده و سبدش را گذاشته و از فایده های بی شمار تقدم زمانی استفاده می کند بنابراین ما طرح های مصوب زیادی داشتیم.

در هر یک از این مناقشات ایران و عربستان سعودی در یک جنگ سرد درگیر شدهاند و حمایت همه جانبهای را از متحدین خود به عمل میآوردند. آن دختر اصلا وارد ورزشگاه نشده بود؛ علت بازداشتش نه حضور در ورزشگاه که درگیری با نیروی انتظامی بود و هیچ حکمی برایش صادر نشده بود چون اساسا هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده بود!

خبری که طی آن مدعی شدند او پس از ورود به ورزشگاه بازداشت و پس از آزادی موقت با اطلاع از حکمی که دادگاه برایش صادر کرده دست به خودسوزی زده است. از همین منظر حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازیهای مردان به سوژهای داغ برای آنها تبدیل شد.

همینطور با وجود گلایه از حضور برخی چهرهها در فهرست اصلاحطلبان برای مجلس خبرگان، این فهرست نیز بالاترین رأی را آورد و آیتالله هاشمیرفسنجانی بهعنوان نفر اول لیست اصلاحطلبان رأی درخور ملاحظهای آورد؛ هرچند در نهایت آیتالله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. طبق گزارشهایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، از ۲۰ دی ماه سال جاری و با شروع موج کم سابقهای از بازداشتها، که بهنظر میرسد به قصد سرکوب جامعه مدنی کردستان صورت گرفته باشد، دهها نفر که در حوزههای مختلف فرهنگی، محیط زیست و دانشجویی فعال بودند، بازداشت شدند.

از این میان چهار نفر برای اتهامات امنیتی و سیاسی به اعدام محکوم شده بودند. بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، طی پنج هفته گذشته، اعدام شهروندان بلوچ روند سریعتر به خود گرفته است. به گزارش یورونیوز؛ کارزار انتخاباتی آقای بایدن هنوز به طور رسمی تیم مشاوران ارشد اقتصادی خود را اعلام نکرده ولی خبرگزاری آسوشیتدپرس در گفتگو با افراد موثر در کارزار انتخاباتی آقای بایدن افراد معرفی شده به او را شناسایی کرده است.

ابتدا با انتشار ادعاها و اخبار دروغ آغاز میشود، سپس توسط تبلیغات رسانهای دامنه پیدا میکند و دست آخر در محافل بینالمللی تحت عنوان دفاع از حقوقبشر، پروندهای علیه ایران میسازد. هدف اما یکسان بود: پروندهسازی برای اعمال فشار و در نتیجه تغییر رفتار یا ساختار حکومت ایران.

باز هم پوشش رسانهای گسترده در اختیار پروژه حقوق بشر بود. در نظام های خودکامه شای از ساختارغیر رسمی نامی مطرح نشود و نظام حاکم به طور متمرکز و انحصاری،قدرت تصمیمگیری را در اختیار بگیرد.

روایتهای دروغین از طریق این کمیته ساخته و پرداخته و در اختیار رسانههای خارجی قرار میگرفت. به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مصاحبه با مجله نیویورک درباره کتاب جدیدش تحت عنوان “سرزمین موعود” و تفکراتش درباره فضای سیاسی کنونی صحبت کرد.اوباما گفت: روی میزم لیستی نگذاشتهام که ببینم کدام سیاستم نجات یافته یا تغییر مییابد.

سه سال پس از پروندهسازی هستهای علیه ایران توسط سازمان منافقین، عبدالکریم لاهیجی در خرداد ۱۳۸۴ به عنوان نایبرئیسفدراسیون جهانی جامعههای حقوقبشر(FIDH) در جلسه استماع کمیته امنیت و همکاریهای اروپای کنگره آمریکا(کمیته هلسینکی) حاضر شد و با همان الگوی پرونده هستهای پیشنهاد خود را ارائه داد: «ما مدافعان حقوقبشر طی سالهای گذشته همواره از تمام کشورها به خصوص کشورهای غربی خواستهایم که وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران نیز مانند مسئله انرژی هستهای وارد گفتوگوها و مذاکرات بینالمللی با جمهوری اسلامی بشود.» در واقع همانطور که سازمان منافقین با انتشار اخبار جعلی مدعی ماهیت نظامی فعالیت صلحآمیز هستهای ایران شد؛ پروژه حقوقبشر نیز با انتشار اخبار جعلی مدعی نقض حقوقبشر در ایران میشد.

افزایش در قیمت نهاده ها (وارداتی) به دلیل قیمتهای انرژی بالاتر و کاهش ارزش بهای شدید ریال(بازار آزاد) نیز مانع رشد بخش صنعتی غیرنفتی ایران شد. پس از واکنش سازمان عفو بینالملل پای این خبر جعلی به نشست سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا باز شد و در نهایت دستآویزی برای فیفا جهت دخالت در قوانین داخلی ایران شد.