گام بلند دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی – ایمنا

این در حالیست که با داشتن تنها 15 میلیارد بشکه نفت خام می تواند تا 23 سال دیگر از این ذخیره انرژی برای توسعه اقتصادش بهره ببرد. بررسی هزینههای اکتشاف بیانگر آن است که به طور متوسط، اعمال سیاست افزایش سرمایهگذاری در توسعه فناوری منجر به کاهشی حدود 300 میلیارد ریال سالیانه در هزینههای اکتشاف خواهد شد. و همکاران (2009) در مطالعهای با عنوان «پویاییهای صنعت گاز انگلیس: الگوسازی پویاییشناسی سیستم و تحلیل سیاست انرژی درازمدت» به تحلیل پیشنوشتههای متعدد در خصوص صنعت گاز انگلیس پرداختهاند.

تولید گاز از منابع غیرمتعارف آن به عنوان یک راهکار امیدبخش در راستای بهبود امنیت عرضه انرژی گاز و یا کاهش وابستگیهای واردات در برخی از کشورها از جمله آمریکا در سالهای اخیر مطرح شده است. بر این اساس، افزایش 75 درصدی نرخ اکتشاف، افزایش 20 درصدی سرمایهگذاری در توسعه، افزایش 5 درصدی سرمایهگذاری در بهبود فناوری و گسترش گازهای نامتعارف در جهان (متوسط سالیانه رشد 10 درصدی) به صورت همزمان اجرا شده است.

ایران میتواند با گسترش و توسعه ظرفیتهای تولید گاز طبیعی از طرق مختلف مانند جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود فناوری به جایگاه مناسب دست یابد.

D4LOILM: بیانگر نرخ رشد درآمد نفتی بدست آمده از فرمول (15) می­باشد. با توجه به هدف اصلی این مطالعه شوک­های نفتی در بازه زمانی مورد مطالعه با استفاده از مدل مورک استخراج شد. تعداد ۳۸ عدد از مخازن گازی در سازندهای دالان و کنگان در این حوضهها کشف شدهاست. میدانهای گازی ایران به ذخایر گاز طبیعی موجود در مخازن هیدروکربوری ایران اشاره دارد، که میزان ذخیره درجای گاز طبیعی این کشور بالغ بر ۱۲۰۰ تریلیون فوت مکعب (۳۳ تریلیون متر مکعب) برآورد میشود.

مدلسازی را می­توان به نحوی انجام داد که عرض از مبدأ و یا ضرایب و یا هر دو، از رژیمی به رژیم دیگر متفاوت باشد. آنچه در مطالعات اقتصادی بیشتر مورد توجه است، شامل چهار حالت مدل­های مارکوف سوئیچینگ در میانگین (MSM)، عرض از مبدأ (MSI)، ضرایب جملات خودرگرسیون (MSA) و ناهمسانی در واریانس(MSH) و یا ترکیب آن­ها می­باشد (فلاحی و رودریگز، 2007: 9-5). جدول 1 حالتهای مختلف مدل­های MS را با استفاده از این علایم نشان می­دهد.

تعهدات و وظایف دولتها در عرصه اقتصادی و اجتماعی امروزه گسترش یافته و تأمین رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص منابع تولید، هزینههای دولت را افزایش داده است، بنابراین دولتها نیازمند منابع مالی پایدار و گسترده هستند، منابعی که همزمان منجر به گسترش عدالت و باز توزیع درست ثروت شود. سالهایی که اقتصاد ایران نفت ۵ دلاری را به خود دید و درآمد نفتی در سال ۶۵ به ۵٫۹ میلیارد دلار رسید.

بر این اساس میتوان گفت که درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سال ۹۹ تنها ۱٫۲ میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرنگار ایمنا، مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمدی نقش ویژهای در تأمین مالی دولتها در کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته دارد به طوری که سهم مالیات در ترکیب منابع درآمدی دولت در برخی از کشورهای توسعه یافته به بیش از ۹۰ درصد میرسد. بر اساس آمارهای خزانهداری کل کشور، در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، سهم مالیات از حدود ۳۱ درصد به حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است، این ارقام نشان میدهد ساختار اقتصاد ایران و ترکیب منابع بودجه دولت به درآمدهای غیر مالیاتی وابسته بوده و بخش قابل توجهی از منابع بودجه دولت از محل فروش نفت تأمین میشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی کل سال محقق شده است و این به این معنی است که به احتمال زیاد تا پایان سال تمام درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق خواهد شد، میگوید: درآمدهای مالیاتی از جمله معدود درآمدهایی ست که در این سالها همانگونه که در بودجه مصوب پیش بینی شده، محقق نیز شدهاست. میتوان گفت که شاید زمانی امکان حتی سوآپ یا واردات گاز از کشورهای جنوب خلیجفارس نیز امکانپذیر بود و بازارهایی مانند ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و هند میتوانستند تشنه گاز ایران باشند، اما عدمتوجه کافی به بحث گسترش نفوذ از طریق دیپلماسی انرژی باعث ازدسترفتن بسیاری از این فرصتها شد.

اختلافات در مورد تعیین رسمی مرزها در خزر به عنوان دریا یا دریاچه در اوایل سال ۲۰۱۹ بود که در تعیین چگونگی تقسیم منابع نفت و گاز خزر بین ۵ کشور بسیار مهم به شمار می رفت.

برای نمونه یک مورد که به طور مستقیم در لایحه عنوان شدهاست لغو معافیت مالیاتی مؤسسات و آموزشگاههای کنکور است. توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به منظور تأمين تقاضاي روبه رشد گاز طبيعي ، تزريق به ميادين نفتي ، توليد ال ان جي وهمچنين صادرات گاز و ميعانات گازي به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي صورت ميپذيرد. در خصوص تقاضای گازهای متعارف در سطح جهان، افزایش تولید گازهای نامتعارف منجر به کاهش تقاضای گازهای متعارف جهان از سال 1390 (2011) به بعد شده است.

در رابطه (1) به پیروی از نیل (1974) و اکر و وندالین (2012) شاخص نرخ اکتشاف با تأخیری حدود 5/4 سال بر نرخ اکتشاف اثر میگذارد.

وزارت نفت بر اساس بند الف ماده 125 و ماده 126 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور اجازه دارد تا با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهرهبرداری با اولویت میادین مشترک با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی اقدام کند و به شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور بپردازد. مهرپور اضافه میکند: بنابراین گمان میرود امکان تحقق درآمد مالیاتی پیشبینی شده سال ۱۴۰۱ وجود داشته باشد که به دقت دولت در نحوهی اجرای این طرح با تمرکز بر کاهش فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی بستگی دارد، زیرا قرار نیست پایهی مالیاتی جدیدی وضع شود و نرخ مالیاتی افزایش پیدا کند زیرا به دلیل شرایط رکود در اقتصاد اگر قرار بر افزایش نرخ مالیاتها باشد به بخش تولید آسیب میزند و به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فشار وارد خواهد شد.

اعتبار الگو نیز براساس آزمونهای بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج این آزمون نیز حاکی از آن است که متغیر Loil (با عرض از مبدأ و روند) در سطح ایستا بوده، ولی متغیر LGDP، هم انباشته از مرتبه یک می­باشد. شهرام معینی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در این رابطه به خبرنگار ایمنا میگوید: در محاسبه مزیتهای اقتصادی استفاده از یک سوخت فاکتورهای مختلف آن در نظر گرفته میشود که یکی از آنها آلایندگی است، در استفاده از مازوت میزان آلایندگی به قدری زیاد است که قیمت و سایر فاکتورها بی ارزش میشود.

آرامکوی سعودی علاوه بر این که افزایش ظرفیت تولید نفت از پایین ۱۲ میلیون بشکه فعلی به ۱۳ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ را هدف گرفته است، افزایش تولید گاز طبیعی را هم هدف گرفته تا برای تولید داخلی برق، به جای سوزاندن نفت گاز بیشتری مصرف کند.

داخل زمین تا گرمای اولیه، آب را گرم کند. بر مبنای نتایج حاصل از تخمین مدل فوق، عدد P-value مربوط به آماره Davis، غیرخطی بودن رابطه­ی بین این متغیرها را تأیید می­کند. به طور محافظه کارانه تخمین زده میشود که حوزه وسیع خزر از جمله حوزههای ساحلی و فراساحلی حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوتمکعب گاز طبیعی در ذخایر اثباتشده و محتمل داشته باشد.